Có 1 kết quả:

zhāo xiáng nà pàn ㄓㄠ ㄒㄧㄤˊ ㄋㄚˋ ㄆㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to recruit surrendered enemy and deserters (idiom); to gather together a gang of villains