Có 1 kết quả:

bài rén wéi shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to acknowledge as one's teacher