Có 1 kết quả:

bài Fó

1/1

bài Fó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to worship Buddha

Một số bài thơ có sử dụng