Có 1 kết quả:

bài shòu

1/1

bài shòu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chúc thọ, mừng thọ

Từ điển Trung-Anh

(1) congratulate an elderly person on his birthday
(2) offer birthday felicitations