Có 1 kết quả:

bài tiān dì

1/1

bài tiān dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to worship heaven and earth
(2) ritual kneeling by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony
(3) also called 拜堂