Có 1 kết quả:

bài tuō

1/1

bài tuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to request sb to do sth
(2) please!