Có 1 kết quả:

bài wàng

1/1

bài wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to call to pay one's respect
(2) to call on