Có 1 kết quả:

bài jì

1/1

bài jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to worship
(2) to observe religious rites
(3) to pay one's respects (to one's ancestors etc)