Có 1 kết quả:

bài jié

1/1

bài jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pay respects during a festival