Có 1 kết quả:

bài tuō

1/1

bài tuō

phồn thể

Từ điển phổ thông

yêu cầu, nhờ cậy

Từ điển Trung-Anh

(1) to request sb to do sth
(2) please!