Có 1 kết quả:

bài rèn

1/1

bài rèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to formally accept sb as (one's adoptive mother, one's master etc)