Có 1 kết quả:

bài yè

1/1

bài yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay a formal visit
(2) to call to pay respects
(3) to pay homage (at a monument, mausoleum etc)