Có 1 kết quả:

bài tuō

1/1

bài tuō

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu cầu, nhờ cậy