Có 1 kết quả:

bài jīn

1/1

bài jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to worship money
(2) to be mad about money