Có 1 kết quả:

nǐ hé

1/1

nǐ hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fit (data to a model)
(2) a (close) fit