Có 1 kết quả:

lǒng zuàn

1/1

lǒng zuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grasp
(2) to clutch