Có 1 kết quả:

jiǎn fó shāo xiāng ㄐㄧㄢˇ ㄈㄛˊ ㄕㄠ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to choose which Buddha to burn incense to (idiom); fig. to curry favor from the right person