Có 1 kết quả:

jiǎn xuǎn

1/1

jiǎn xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) to sort out