Có 1 kết quả:

lán jié

1/1

lán jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mug
(2) to intercept and rob