Có 1 kết quả:

lán guì

1/1

lán guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sales counter
(2) inquiry desk