Có 1 kết quả:

lán wǎng ㄌㄢˊ ㄨㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to intercept at the net (volleyball, tennis etc)
(2) to block