Có 1 kết quả:

lán chē ㄌㄢˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to thumb a lift
(2) to hitchhike