Có 1 kết quả:

lán zǔ ㄌㄢˊ ㄗㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to block
(2) to obstruct