Có 1 kết quả:

bō hào lián jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dial-up connection
(2) dial-up networking