Có 1 kết quả:

kuò hào

1/1

kuò hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

dấu ngoặc

Từ điển Trung-Anh

(1) parentheses
(2) brackets