Có 1 kết quả:

shì mù qīng ěr ㄕˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to watch and listen attentively