Có 1 kết quả:

shì mù qīng ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

to watch and listen attentively