Có 1 kết quả:

shì chú

1/1

shì chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wipe off