Có 1 kết quả:

zhěng jiù

1/1

zhěng jiù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứu nguy, cứu vãn, cứu vớt

Từ điển Trung-Anh

(1) to save
(2) to rescue