Có 1 kết quả:

gǒng bào

1/1

gǒng bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enfold
(2) to encircle