Có 1 kết quả:

gǒng jiān

1/1

gǒng jiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a spandrel (wall filling the shoulder between two neighboring arches)