Có 1 kết quả:

quán bàng

1/1

quán bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) martial arts
(2) lit. fist and staff