Có 1 kết quả:

kǎo lüè

1/1

kǎo lüè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to torture