Có 1 kết quả:

kǎo bèi

1/1

kǎo bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) copy
(2) to copy (loanword)