Có 1 kết quả:

pīn hé

1/1

pīn hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fit together
(2) to put together