Có 1 kết quả:

pīn chéng

1/1

pīn chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to put sth together from component parts