Có 1 kết quả:

pīn qiǎng

1/1

pīn qiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fight desperately (at the risk of one's life)