Có 1 kết quả:

pīn bǎn wán jù

1/1

pīn bǎn wán jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jigsaw puzzle
(2) wood block puzzle