Có 1 kết quả:

pīn zhēng

1/1

pīn zhēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fight desperately