Có 1 kết quả:

pīn pán

1/1

pīn pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sampler platter
(2) appetizer platter