Có 1 kết quả:

pīn cuò

1/1

pīn cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misspell
(2) to piece together incorrectly