Có 1 kết quả:

zhuài bù

1/1

zhuài bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take long strides
(2) to hurry (while walking)