Có 1 kết quả:

shè jí ér shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk slowly up a flight of steps (idiom)