Có 1 kết quả:

shí yí bǔ quē

1/1

Từ điển Trung-Anh

to remedy omissions and correct errors (idiom)