Có 1 kết quả:

shí jīn bù mèi

1/1

shí jīn bù mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pick up money and not hide it (idiom); to return property to its owner