Có 1 kết quả:

ná bù zhǔn

1/1

ná bù zhǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in doubt
(2) unsure of sth
(3) unable to decide
(4) indecisive