Có 1 kết quả:

ná bu dòng

1/1

ná bu dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be unable to carry
(2) lift (sth heavy)