Có 1 kết quả:

ná dà

1/1

ná dà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on airs
(2) self-important
(3) high and mighty