Có 1 kết quả:

ná de qǐ fàng de xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. can pick it up or put it down (idiom)
(2) fig. to take what comes
(3) to meet gains or losses with equanimity