Có 1 kết quả:

ná shǒu

1/1

ná shǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giỏi, chuyên tay

Từ điển Trung-Anh

(1) expert in
(2) good at